Vuli ni turaga mai Nadave

Era sa mata mamarau na gonevuli ni sa mai cava na vuli kei na vosota ena loma ni 16 na macawa, ka sa rawati vinaka na veika e gadrevi ena vuli ni Sauvaki ni Vanua. Veitaba: SIKELI QOUNADOVU

SA koto oqori e ra na yacadra na isausau vou ni yasana e rua o Tailevu vata kei Rewa ka ra vakacavara na vuli ni Sauvaki ni Vanua:

1. Joji Bukarau, Navovula, turaga na Rokotuinaduguca, Dreketi, REWA. 2. Ratu Seniloli Komaisavai, Viwa, turaga na Roko Tui Viwa, Bau, TAILEVU. 3. Ratu Filimoni Loco, Naivakalau, Vunivalu na Roko Tui Tai, Tai, TAILEVU.

4. Rokoratu Logavatu, Burebasaga, marama bale na Roko Tui Dreketi, Rewa, REWA. 5. Joave Tuitoga Naisilisili, Navakavu, turaga na Rokobaleni, Suva, REWA. 6. Ratu Peni Navutovuto, Naduadua, turaga na Vunivalu, Wainibuka, TAILEVU. 7. Ratu Jese Qalirea, Vunivivi, turaga na Ratu, Nausori, TAILEVU. 8. Sekaia Rabila Qolikoro Nalewadina, Roko Tui Veikau, Namara, TAILEVU. 9. Ratu Atonio Rabici, Natena, turaga na Roko Tui Kiuva, Bau, TAILEVU. 10. Ratu Albert Raiviko, Natogadravu, turaga na Tui Nabou, Nuku, TAILEVU. 11. Ratu Mosese Ravoka, Vanua, turaga na Ratu, Verata, TAILEVU. 12. Ratu Nemani Rokotunidau, Natuva, Burerua turaga na Vunivalu, Sawakasa, TAILEVU. 13. Ratu Masi Saqanavere, Raralevu, turaga na Tui Raviravi, Raviravi, Beqa, REWA. 14. Viliame Takalaiyale, Burebasaga, marama bale na Roko Tui Dreketi, Rewa, REWA. 15. Ratu Uraia Tamanibulubulu, Rara O Nakelo, turaga na Tui Nakelo, Nakelo, TAILEVU. 16. Ratu Seniloli Tora, Bureonoco, Vunisalevu turaga na Ratu na Tui Noco, Noco, REWA. 17. Ratu Peni Torowale, Naqavoka, Roko Tui Toga na Vunivalu, Toga, REWA. 18. Ratu Isikeli Vasuca, Naloto, turaga na Tui Naloto, Verata, TAILEVU. 19. Ratu Savenaca Bolabasaga Veikoso, Naibati, turaga na Toranaibati, Buretu, TAILEVU. 20. Ratu Alipate Vuidreketi, Nacokoni, Rokotuni Matadreketi, Burebasaga, REWA

More Stories